Future Continuous Tense - Czas przyszły ciągły

Plans for next summer

This time next month Jane will be working as a waitress in Greece. She has always been dreaming of visiting this country as she is an enthusiast for ancient architecture. In a few weeks from now, she will be learning how to serve customers and she will be studying Greek. She hopes to see all famous sites of historical interest in Athens as well as to try local cuisine.

 

Future Continuous

Czasu Future Continuous używamy w następujących przypadkach:

 • gdy mówimy o czynności, która będzie trwała w określonym czasie lub okresie czasu w przyszłości * gdy mówimy o naszych przypuszczeniach związanych z przyszłością
 • jeśli chcemy grzecznie o coś zapytać, poprosić

 

 

Budowa zdania oznajmującego

Podmiot+will+be+czasownik z “-ing” np.

 • Next Monday at 8 a.m. he will be flying to Majorca.

Pytania

(Wyraz pytający)+will+podmiot+be+czasownik z “-ing”?

 • Will you be washing windows all day tomorrow?
 • What will you be doing at 2 p.m. next Saturday?
 • Will you be using the computer tonight?

Przeczenia

Podmiot+will+not+be+czasownik z “-ing” np.

 • They won’t be cooking on Sunday morning.

 

Exercise:

Complete the sentences using Future Continuous:

 1. ..................................................... (you, work) tomorrow morning?
 2. ..................................................... (you, use) your bike today or may I borrow it?
 3. She (not, drive) ..................................................... to work this time tomorrow as she will still be sleeping.
 4. My brother (swim) .............................................. in the Mediterranean Sea this time next Friday.

 

Key: 1. Will you be working 2. Will you be using 3. won’t be driving 4. will be swimming