a snap decision

a snap decision

Wymowa: 

Wyjaśnienie: 

an impulse decision, a decision taken without thinking of consequences

Tłumaczenie: 

pochopna decyzja

Przykładowe użycie: 

You want to quit your job? That's kind of a snap decision, isn't it?
Chcesz rzucić prace? To raczej pochopna decyzja, czyż nie?

I'm sure you love her and you're thinking about marrying her, but don't make a snap decision. Wiem że ją kochasz i myślić o poślubieniu jej, ale nie podejmuj pochopnej decyzji.