let the cat out of the bag

let the cat out of the bag


Wyjaśnienie: 

to reveal a secret or a surprise by accident

Tłumaczenie: 

zdradzić komuś tajemnicę, wygadać się, puścić parę z ust

Przykładowe użycie: 

We were planning to keep our engagement in secret, but unfortunately my dad let the cat out of the bag.
Planowaliśmy trzymać w tajemnicy nasze zaręczyny, ale niestety mój tata się wygadał.

Shhhh! This is only between you and me! Neither of us can let the cat out of the bag!
To jest tylko między tobą i mną. Nikt z nas nie może się wygadać!