have a change of heart

have a change of heart


Wyjaśnienie: 

to change one's attitude or decision, usually from a negative to a positive position.

Tłumaczenie: 

zmiana opinii, zazwyczaj z postawy negatywnej na pozytywną
zmiana nastawienia

Przykładowe użycie: 

Since I talked to you last, I have had a change of heart. I now approve of your marrying Sam.

The response to it is change - change of fuels, change of consumption and change of heart.
Odpowiedzią na to jest zmiana - zmiana paliw, zmiana konsumpcji i zmiana nastawienia.