a bull in a china shop

like a bull in a china shop


Wyjaśnienie: 

If someone is like a bull in a china shop, they are very careless in the way that they move or behave (a clumsy person, a careless person)

Tłumaczenie: 

jak słoń w składzie porcelany (zachowywać się niezgrabnie, nieporadnie)

Przykładowe użycie: 

We told her it was a delicate situation but she went into the meeting like a bull in a china shop.
Powiedzieliśmy jej, że to delikatna sytuacja, ale weszła na spotkanie jak słoń w składzie porcelany .

The 6 year-old boy was like a bull in a china shop when he visited his grandparents. He caused a lot of damage by knocking over and breaking a lot of their expensive things.
6-letni chłopiec był jak byk w składzie porcelany, kiedy odwiedził swoich dziadków. Spowodował wiele szkód przewracając i niszcząc wiele drogich rzeczy

It would not be appropriate if Parliament waded into the discussion like a bull in a china shop.
Parlament nie powinien zachowywać się w tej dyskusji jak słoń w składzie porcelany.