hit the bottle

hit the bottle

Wyjaśnienie: 

to get drunk, to drink too much alcohol

Tłumaczenie: 

upijać się, przeginać z alkoholem, zapijać smutki

Przykładowe użycie: 

I was disgusted with myself for having hit the bottle again. Brzydziłem się sobą, że znowu zacząłem pić.

I don't know if it will be a problem, but he hits the bottle every weekend. Nie wiem czy to stanie się problemem, ale on upija się każdego weekendu.

She's been hitting the bottle hard since her husband left her. Upiła się ostro od czasu kiedy opuścił ją mąż.

Hitting the bottle is no way to solve life's problems. Upijanie się nie jest rozwiązaniem życiowych problemów.

Idiomy o podobnym znaczeniu co "hit the bottle"

hit the bar

hit the booze