hit the books

hit the books

Wyjaśnienie: 

to study, especially with particular intensity

Tłumaczenie: 

siadać do książek, uczyć się, wkuwać

Przykładowe użycie: 

I can't go out tonight. I have an exam tomorrow so I must hit the books. Nie mogę dziś wyjść wieczorem. Mam egzamin i muszę się uczyć.

Could you please turn the TV down? We need to hit the books. Czy możesz ściszyć telewizor? Musimy zakuwać.

It's high time to hit the books. Najwyższy czas zacząć wkuwać.

I'm going to hit the books for an hour or two; then I'm going to hit the hay. Pouczę się godzinę czy dwie, a później idę w kimono.