Yes/No Questions

Yes/No questions

Tworzenie 'closed question' - pytań na które można odpowiedzieć "tak/nie"

auxiliary verb subject main verb   Answer
Yes or No
Do you know her? Yes, I do.
Can she drive?   No, she can't.
Have you finished your homework? No, I haven't.
Did they go home? No, they didn't.

 

Verb 'be' - czasownik "być"
Is Dariusz Polish? Yes, he is.
Are they at home? Yes, they are.
Were you at school? No, I wasn't.
Was she tall? No, she wasn't

 

Inwersja

W wypadku zdań z czasownikiem 'be' używa się inwersji, czyli zamiany podmiotu i czasownika 'be'

I am tall - Am I tall?

She is fine - Is she fine?

We are OK - Are we OK?

John is a doctor - Is John a doctor?

 

Oczywiście inwersja nie dotyczy tylko czasu Present Simple jak w powyższych przykładach, ale również Present Continuous, Past Continuous, czy Past Simple czyli wszystkich czasach, gdzie występuje czasownik 'be'.

She is working very hard - Is she working very hard? - Present Continuous

Marta was learning all evening - Was Marta learning all evening? - Past Continuous

Tom was very happy - Was Tom very happy - Past Simple

 

Czasownik pomocniczy

Zwróć uwagę, iż w wypadku gdy w zdaniu nie ma czasownika 'być', w czasie Present Simple pytania tworzy się z użyciem czasownika pomocniczego 'do', 'does', a w czasie Past Simple - 'did'

I work every day - Do I work every day?

She works in the office - Does she work in the office?

 

Odpowiedzi Yes/No

Na pytania odpowiadamy używając zazwyczaj tego samego czasownika jaki był użyty w pytaniu:

Is she from Poland - Yes, she is / No, she isn't.

Are they crazy? - Yes, they are / No, they aren't.

Do you speak English? - Yes, I do / No, I don't.

Did you punch him? - Yes, I did / No, I didn't.

Are you working now? - Yes, I am / No, I'm not.

Were you sleeping? - Yes I was / No, I wasn't.