Unless - if not

Słowo "unless" jest spójnikiem, tłumaczonym na język polski jako "jeśli nie" bądź "chyba że". Ma znaczenie negatywne, dlatego też w zdaniu z unless nie występuje już kolejne przeczenie.

You can’t play here unless you are a member of our club. Nie możesz tu grać, jeśli nie jesteś członkiem naszego klubu.

Zauważyliście zapewne, że po unless pojawiło się twierdzenie "unless you are", mimo że tłumaczymy na polski jako przeczenie. Samo unless zawiera w sobie przeczenie i bardzo często tłumaczone jest jako "if not". Jest to problematyczne dla wielu uczniów, którzy często instynktownie wstawiają dodatkowe przeczenie po unless.

Unless we hurry, we'll be late. Jeśli się nie pospieszymy, to się spóźnimy.

Pamiętajmy, że "Unless we don't hurry..." może wydawać się, że brzmi lepiej, jest niepoprawne. Po unless nie ma przeczenia!

 

Unless z przecinkiem czy bez

Jeżeli unless występuje na początku zdania, wtedy zdania musimy oddzielić przecinkiem.

Unless I fall in love, I won’t be happy. Jeśli się nie zakocham, nie będę szczęśliwy.

Jeżeli unless jest w drugiej części zdania, wtedy nie ma przecinka.

I won’t be happy unless I fall in love. Nie będę szczęśliwy, jeśli się nie zakocham.

 

Unless w okresach warunkowych

Proszę pamiętać, że w warunkach używa się przede wszystkim if. Unless może być stosowane tylko wtedy, gdy stanowi odpowiednik if not.

 

Zerowy okres warunkowy

Zerowy warunek używamy do sytuacji, które na pewno się wydarzą, jeśli spełniony jest jakiś warunek.

Unless + Present Simple + Present Simple

 

Unless you drink, you die.

 

First conditional – pierwszy okres warunkowy

Pierwszy okres warunkowy używany jest dla sytuacji, które najprawdopodobniej się wydarzą.

Unless + Present Simple + will + czasownik

 

Unless we hurry, we will be late for the show.

 

Second conditional – drugi okres warunkowy

Warunek drugi wykorzystywany jest do mówienia o czymś, co ma nikłe szanse na spełnienie.

Unless + Past Simple + would + czasownik

 

Unless I really needed it, I wouldn’t buy that.

 

Third conditional – trzeci okres warunkowy

Trzeci okres warunkowy używamy w sytuacjach, w których zastanawianiamy się nad przyszłością z uwzględnieniem przeszłych wydarzeń.

Unless + Past Perfect + would have + III forma czasownika

 

Unless she had suggested it, I wouldn't have called her.

 

Zdania z unless

Przeanalizuj poniższe zdania, a ułatwi ci to zrozumienie zasad stosowania unless.

You will feel cold unless you wear a warm hat. Będzie Ci zimno, jeśli nie założysz ciepłej czapki.

Unless she had permission from her father, she wouldn't travel alone. Jeśli nie miała pozwolenia od ojca, nie podróżowała sama.

We can go home early unless something happens at the office. Możemy wrócić do domu wcześniej, chyba że coś się stanie w biurze.

She wouldn’t go unless she really had to. Nie poszłaby jeśli naprawdę bym nie musiała.

Unless you have tickets, we won’t be able to see this play. Jeśli nie masz biletów, nie będziemy mogli zobaczyć tej sztuki.

 

Unless a czas przyszły

Nawet jeśli zdanie odnosi się do przyszłości, nie używamy will ani would w zdaniach z unless:

Unless you pay now, we can’t guarantee you a ticket. Jeśli nie zapłacisz teraz, nie możemy zagwarantować Ci biletu.

Błędnie: Unless you’ll pay now

 

Ćwiczenie ze znajomości spójnika UNLESS:

Unless - ćwiczenie