Either, neither, so do I, neither do I, me too (ja też, ani ja)

neither do i, so do i - wyjaśnie i teoria

Zwroty neither do I, me neither, tłumaczone są zazwyczaj jako ani ja. Przeciwieństwem do tych wyrażeń są so do I czy me too, które tłumaczymy na ja też. Oczywiście zamiast I / ja można wstawić inną osobę neither does she - ani ona

Konstrukcje te używa się by odnieść się do jakieś czynności opisanej w zdaniu przez inny podmiot, potwierdzając bądź zaprzeczając zrobienie przez siebie bądź inną osobę.

 

 

Neither do I / me neither - ani ja

Zwroty neither do I oraz me neither oznaczają „ani ja”.

Używamy je jeśli chcemy się odnieść do wypowiedzi rozmówcy, która również dotyczy nas. Zdanie wyjściowe jest zawsze przeczeniem.

A: I don't like eating sweets. - Nie lubię jeść słodyczy.
B: Neither do I. - Ani ja.

A: I won’t buy a new car this year.
B: Neither will I.

A: I haven't been to Germany yet. - Nie byłem jeszcze w Niemczech.
B: Me neither. - Ani ja.

Zwróćmy uwagę, że wyrażenie neither .... I zawiera operator zależny od użytego czasu w zdaniu wyjściowym: neither do I, neither will I, neither have I. Należy też pamiętać, że w czasownik posiłkowy występujący po słówku neither, nie występuje w formie przeczącej! Forma przecząca jest już użyta w pierwszym zdaniu, do którego to wyrażenie się odnosi.

Me neither nie przybiera żadnej innej formy, jak widać nie ma tu w ogóle żadnego operatora, tak więc jest identyczne w każdej sytuacji.

Oczywiście dotyczy to sytuacji gdy podmiotem jest I. Wyrażenia te można używać też do innych osób.

We don’t own a dog, neither does she. Nie posiadamy psa, i ona też nie.

 

So do I / me too - ja też

Konstrukcja z so oznacza ja też po angielsku i występuje ze zdaniem twierdzącym. Jest przeciwieństwem zwrotu z neither. Czasownik posiłkowy ma taką samą formę jak czasownik główny w zdaniu, do którego się odnosi.

She loves chocolate and so do I. Ona uwielbia słodycze i ja też.

A: This house looks awful. They should paint it. Ten dom wygląda okropnie. Powinni go pomalować.
B: So should we, honey. My też powinniśmy, kochanie.

I bought a flat. So did my sister. Kupiłem mieszkanie. Moja siostra również.

A: I will do my best to help her.
B: So will I.

Me too nie wymaga dopasowania do czasu, gdyż nie występuje w tej konstrukcji operator czy czasownik, który wymagałby zmiany czasu. Występuje więc zawsze w tej samej formie.

A: I've done it many times. Robiłem to wiele razy.
B: Me too. Ja też.

 

Podmiot inny niż ja - I

Jak wspomnieliśmy wcześniej, wyrażenia te możemy również używać do innych osób, nie tylko nas samych:

A: I hate meat.
B: So does Tina / Tina too.

A: I don’t want to live in Poland. Nie chcę mieszkać w Polsce.
B: Neither does Tim / Tim doesn’t either / Tim neither. Are you both going to move abroad? Ani Tim / Tim też nie / Tim też nie / Tim też nie. Czy oboje przeprowadzicie się za granicę?

 

Ćwiczenie sprawdzające znajomość zwrotów neither / so

Ćwiczenia z nor/so/either/neither