Kolokacje z czasownikami DO oraz MAKE

Czasowniki 'do' i 'make' mogą przysparzać wiele problemów dla uczących się angielskiego. Wynika to głównie z tego, że tłumaczymy je na język polski jako 'robić', a to powoduje, że uczniowie nie widzą różnicy między tymi słowami. Na forum pojawiają się często pytania typu "do shopping czy make shopping"? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na tego typu pytania, wskazać różnice między 'do' oraz 'make', przedstawić najważniejsze kolokacje z tymi słowami wraz z przykładami użycia, ćwiczeniami oraz tłumaczeniem.

do czy make różnice

 

Kiedy używamy DO

Czasownik 'do' stosujemy kiedy mówimy o pracy bądź zadaniu, czynności, w wyniku której nie zostaje nic utworzone:

I need to do my homework.

I wouldn't like to do that job.

Is there anything I can do to help you?

Do używa się również by zastąpić inny czasownik, np:

Have you done the dishes yet? (done zastępuje nam słowo washed - do the dishes = wash up the dishes

I'll do the kitchen if you do the lawns (do the kitchen = clean up the kitches, do the lawns = mow the lawns)

Do (does) używane jest również do tworzenia pytań!

Do you work?

Does she play tennis?

 

Więcej na temat tworzenia pytań z operatorem 'do': tworzenie pytań w Present Simple

 

Kiedy używamy MAKE

Make jest używane w czynnościach, w wyniku których coś powstaje, przy reakcjach na coś, planach, decyzjach, posiłkach (herbata, obiad, kawa, itd) np:

 • Wine is made from grapes.
 • The watches were made in Switzerland.
 • You make me happy.
 • You need to make a choice.
 • Could you please make a cup of tea.

Make jest zawsze czasownikiem głównym - nie można go używać do tworzenia pytań

Oczywiście jest mnóstwo wyrażeń, które nie przestrzegają powyższych reguł, więc trzeba się ich po prostu nauczyć ;)

 

Kolokacje z czasownikiem DO

Lista najważniejszych kolokacji z DO wraz z tłumaczeniem. Przykłowe użycie pod listą.

 • do away with- pozbyć się
 • do your best - robić co można
 • do business - robić interesy
 • do badly - nie powiodzić się
 • do the cleaning - zrobić sprzątanie
 • do a crossword - rozwiązywać krzyżówkę
 • do a deed - popełnić czyn
 • do the dishes - zmywać
 • do your duty - wypełniać obowiązki
 • do enough - robić wystarczająco dużo
 • do an exercise - robić ćwiczenie
 • do a favour - wyświadczać przysługę
 • do gardening - uprawiać ogród
 • do good - czynić dobro
 • do your hair - czesać włosy
 • do harm - robić krzywdę
 • do housework- wykonywać prace domowe
 • do homework - robić pracę domową
 • do the ironing - prasować
 • do justice - wyświadczyć sprawiedliwość
 • do the laundry- robić pranie
 • do 50 mph - pędzić 50 mil na godzinę
 • do your nails - robić paznokcie
 • do a number (job) on - wywinąć numer
 • do penance - pokutować
 • do a puzzle - rozwiązywać łamigówkę
 • do a quiz - robić test
 • do right - czynic dobro
 • do the shopping - robić zakupy
 • do something by hand - robić coś ręcznie
 • do a test - robić test
 • do time - siedzieć w więzieniu
 • do the washing up - zmywać
 • do well - radzić sobie dobrze
 • do without - obyć się bez
 • do work - wykonywać pracę
 • do your worst - nie wysilać się
 • do wrong - czynić zło 

 

Przykładowe zdania z 'do'

Kilka zdań z użyciem kolokocji z czasownikiem DO oraz tłumaczeniem.

 

All that matters in the exam is to do your best. W egzaminie liczy się tylko to, by zrobić wszystko, co w naszej mocy.

The storm did some damage to our roof. Burza spowodowała pewne uszkodzenia naszego dachu.

We are doing an experiment to test how the metal reacts with water. Przeprowadzamy eksperyment, aby sprawdzić, jak metal reaguje z wodą.

We'll do some exercises practicing these collocations tomorrow. Jutro wykonamy kilka ćwiczeń ćwiczących te kolokacje.

Scouts and guides are supposed to do someone a good turn every day. Zwiadowcy i przewodnicy mają robić komuś dobry obrót każdego dnia.

Changing the rules may do more harm than good. Zmiana zasad może przynieść więcej szkody niż pożytku.

No, I'm not ready. I haven't done my hair yet. Nie, nie jestem gotowy. Jeszcze nie zrobiłem sobie włosów.

My son has to do his homework straight after school. Mój syn musi odrabiać lekcje zaraz po szkole.

I'll do the washing if you do the ironing. Zrobię pranie, jeśli wyprasujesz.

We'll do some work on our project and then we'll go to the cinema. Popracujemy nad naszym projektem, a potem pójdziemy do kina.

 

Kolokacje z czasownikiem MAKE

Przedstawiamy najważniejsze i najczęściej pojawiające się kolokacje z czasownikiem 'make'. Warto zapamiętać tą listę i wykonać kilka ćwiczeń z make, żeby sobie utrwalić te wyrażenia.

 • make friends - zaprzyjaźnić się
 • make a bed - ścielić
 • make a call - zadzwonić
 • make a change/changes - robić / wprowadzać zmiany
 • make a choice - wybrać, dokonać wyboru
 • make a comment - komentować, zrobić komentarz
 • make a complaint - złożyć skargę
 • make a contribution to
 • make a cup of tea / coffee - zrobić herbatę, kawę
 • make a decision - podjąć decyzję
 • make a demand - złożyć żądanie
 • make a difference - robić różnicę, coś zmienić
 • make a face /faces - robić miny
 • make a fool of yourself - robić z siebie wariata
 • make a fortune - zrobić fortunę
 • make a gesture - robic gest
 • make a journey - wybrać się w podróż
 • make a list - zrobic listę
 • make a living - zarabiać na życie
 • make a loss - przynieść stratę
 • make a mess - naśmiecić, zrobić bałagan
 • make a mistake - popełnić błąd
 • make a mountain out of a molehill - zrobić z igły widły
 • make a move - poczynić krok
 • make a noise - hałasować
 • make a phone call - zadzwonić
 • make a pitch for something - złożyć ofertę
 • make a point - powiedzieć coś co uważa się za bardzo ważne
 • make a promise - dać obietnicę
 • make a remark - zrobić uwagę
 • make a scene - zrobić scenę
 • make a sound - wydawać dzwięk
 • make a speech - wygłaszać przemówienie
 • make a suggestion - sugerować
 • make a telephone call - zadzwonić
 • make a visit - odwiedzić
 • make amends - rekompensować, naprawiać błędy
 • make an effort - postarać się
 • make an enquiry - złożyć zapytanie
 • make an exception - zrobić wyjątek
 • make an excuse - robić wymówki
 • make an improvement
 • make arrangements - aranżować
 • make believe - udawać
 • make conversation - rozmawiać, zagadywać
 • make dinner / breakfast / supper - zrobić obiad /śniadanie /kolację
 • make ends meet - wiązać koniec z końcem
 • make food - robić jedzenie
 • make furniture - produkować meble
 • make hay - mieć trochę zabawy
 • make headway - robić postępy
 • make it - przetrwać, dokonać czegoś
 • make killing - zarobić dużo kasy
 • make love - kochać się
 • make money - zarabiać
 • make no bones about it - bez ogródek przejść do sedna sprawy
 • make noise - robic hałas
 • make one's hair stand up - sprawiać, że włos się jeży na głowie
 • make peace - czynić pokój
 • make plans - robic plany
 • make profit - przynosic dochód
 • make progress - dokonać postępu
 • make room - zrobić miejsce
 • make sense - mieć sens
 • make someone a mint - przynieść sporo pieniędzy
 • make sure - upewnić się
 • make the most of - wyciągnąć największe korzyści
 • make time - znaleść czas
 • make trouble - sprawiać problemy
 • make war - rozpocząć wojnę
 • make waves - robić zamieszanie

 

Przykładowe zdania z 'make'

Kilka zdań z użyciem kolokocji z czasownikiem MAKE oraz tłumaczeniem.

 

The school can make arrangements for pupils with special needs. Szkoła może zorganizować zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach.

The new manager is planning to make some changes. Nowy dyrektor planuje wprowadzić pewne zmiany.

Jill had to make a choice between her career and her family. Jill musiała dokonać wyboru pomiędzy karierą a rodziną.

Would anyone like to make any comments on the talk? Czy ktoś chciałby skomentować tę rozmowę?

She made a useful contribution to the discussion. Przydał się jej wkład w dyskusję.

I'm glad it's you who has to make the decision, not me. Cieszę się, że to Ty musisz podjąć decyzję, nie ja.

Joe is really making an effort with his maths this term. Joe naprawdę się stara z matematyką w tym semestrze.

I'm too tired to go out tonight. Let's make an excuse and stay at home. Jestem zbyt zmęczony, żeby wyjść dzisiaj wieczorem. Zróbmy wymówkę i zostańmy w domu.

Karen is very good at making friends. Karen jest bardzo dobra w nawiązywaniu przyjaźni.

Repainting the room has really made an improvement. Przefarbowanie pokoju naprawdę przyniosło poprawę.

They've made a mistake in our bill. Popełnili błąd w naszym rachunku.

 

Dodatkowe wytłumaczenie MAKE:

1. (fashion, create, construct)robić, tworzyć, wykonywać;(build)budować, konstruować; what is this made of? z czego to jest zrobione?; you must think I'm made of money musisz myśleć, że mam mnóstwo pieniędzy; this chair is made to last ten stół ma trwałą konstrukcję; he's were made for each other zostaliśmy dla siebie stworzeni. /p>

2. (sew together) szyć.

3. (utter)wygłaszać, wydawać (dźwięk); don't ~ a noise ani mru-mru.

4. (compile, compose)sporządzać, układać; ~ a list! zrób listę!; to made one's will sporządzać swój testament.

5. (bodily movements, etc: execute)czynić, wykonywać;

6. (manufacture, produce)wytwarzać, wyrabiać, produkować; she made a good impression zrobiła dobre wrażenie; ~ a film nakręcić film.

7. (prepare)przygotowywać; is the tea made? czy herbata gotowa?; to ~ a fire rozpalać ogień; to ~ a bed słać łóżko.

8. (establish, create) ustalić.

9. (equal, result in)wynosić:five plus three ~s eight pięć plus trzy równa się osiem; it ~s no difference tonie stanowi różnicy.

10. (construe, understand)pojmować, rozumieć; (estimate, consider to be) sądzić; obliczać.

11. ~ little of przywiązywać niewielką wagę do czegoś; niewiele zyskać na czymś;to ~ the best of a bad job robić dobrą minę do złej gry; to ~ the most of wykorzystywać w pełni.

12. (reach)docierać, osiągać; (succeeded):she made it after five years udało jej się (dopięła swego) po pięciu latach; (gain)zyskiwać; (earn)zarabiać; (ensure)zapewniać.

13. (cause to be)s/powodować, sprawiać (że...), doprowadzać (do);the snow ~s the road slippery śnieg powoduje, że droga jest śliska; he made her life miserable uprzykrzył jej życie; to ~ sb angry rozgniewać kogoś.

14. (compel, cause to)zmuszać, nakłaniać, doprowadzać (do);

 

Ćwiczenia i quizy z do i make

A2 - Quiz Make or Do
B2 - Quiz Make or Do