Streszczenie Pracy MGR (jutro deadline:()

W pracy zaprezentowano działania inwestycyjne na przykładzie gminy miejskiej Zwoleń w latach 2009 - 2011. Samorząd gminny poprzez odpowiednie planowanie i realizację inwestycji w znacznym stopniu wpływa na rozwój lokalny. W badanym okresie nastąpił wzrost dochodów i spadek wydatków, co pozwoliło na zmniejszenie deficytu budżetowego. Wzrost dochodów spowodowany był uzyskaniem dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zagranicznych, które nie podlegają zwrotowi. Władze samorządowe przeznaczyły najwięcej środków pieniężnych na oświatę i wychowanie oraz pomoc społeczną. Mieszkańcy gminy Zwoleń pozytywnie ocenili działania prowadzone przez władze lokalne. Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 12 oraz modernizacja oczyszczalni ścieków to najważniejsze inwestycje zrealizowane w gminie Zwoleń według respondentów. Za najważniejsze inwestycje do zrealizowania w przyszłości mieszkańcy uznali budowę basenu i zbiornika wodnego na rzece Zwolence.