Sprawdzenie tekstu: "Opis wsi"

Witam! Mam wielką prośbę! Dostałem do napisania pracę semestralną z języka angielskiego w szkole rolniczej, napisałem jak potrafiłem. Temat to opis typowej wsi w moim miejscu zamieszkania. Proszę życzliwą osobę o sprawdzenie i ewentualną pomoc. Z góry dziękuję mruga)

Describe the typical countryside where you come from.

My countryside name is Chrząstów Great. It's a small village in the middle of Poland near Łódź and Ozorków. A Poland countryside is a clustered human settlement or community. Every village have advantages and disadvantages. Location of Chrząstów Great is good, because the forests are close. There is 85 citizens and they are so nice to me. I have there many friends and pleasant neighbours.
Life in the village is quite different than life in the town. On the plus side, the life in the village is silent and less stressful than life in the city. You can go to the nature or forest, or you can go cycling or you can run on the field. If you are boring you can work in garden. You can do everything what you want because there is a lot of places to play and you are not limited with another people.The main advantage is that the parcels are not so expensive like in the town that means you may buy really large parcel for a good price. But the life is not perfect and for every plus there is a minus. For one thing, you might have a large parcel but you must have a lot of energy to keep that parcel tidy, you can make everything you want but there are not social activities like cinemas, theatres, operas, fountains or shopping centres. The next aspect of living in a village is that it is hard to find a job. There is only few job opportunity usually occupied with local aborigines.
In conclusion. From one side living in a village is very positive because the pollution is small and you know most of your neighbours. People are not such anonymous but it can be troublesome as you can not have any secrets. But I hope I will never have to move out.

Opisz typową wieś skąd pochodzisz .

Nazwa mojej wsi to Chrząstów Wielki. Jest to mała wioska w środku Polski niedaleko Łodzi i Ozorkowa. Polska wieś jest skupiskiem osad ludzkich i gmin. Każda wieś ma swoje wady i zalety. Położenie Chrząstowa Wielkiego jest dobre, ponieważ lasy są blisko. Jest tam 85 mieszkańców i są dla mnie bardzo mili. Mam tam wielu przyjaciół i miłych sąsiadów .
Życie na wsi jest zupełnie inne niż życie w mieście. Z plusowych stron, życie na wsi jest ciche i mniej stresujące niż życie w mieście. Możesz wyjść do natury lub lasu, można pojeździć na rowerze lub pobiegać na boisku. Jeśli się nudzisz możesz pracować w ogrodzie . Możesz robić wszystko co chcesz , ponieważ jest wiele miejsc do zabawy i nie są ograniczone przez innych ludzi. Główną zaletą jest to, że działki nie są tak drogie jak w mieście, które oznacza, że można kupić naprawdę dużą parcelę za dobrą cenę. Ale życie nie jest idealne i do każdego plus jest minus. Z jednej strony, może masz dużą działkę , ale musisz mieć dużo energii , aby utrzymać tę parcelę schludną, możesz zrobić wszystko, co chcesz , ale nie ma instytucji społecznych, takich jak kina, teatry , opery , fontanny czy centra handlowe. Kolejnym aspektem życia w wiosce jest to, że trudno jest znaleźć pracę . Istnieje kilka możliwości pracy zazwyczaj zajęte przez lokalnych aborygenów.
Podsumowując . Z jednej strony życie na wsi jest bardzo pozytywne , ponieważ zanieczyszczenie jest małe i znasz większość swoich sąsiadów. Ludzie nie są tacy anonimowi, ale może to być kłopotliwe, ponieważ nie można mieć tajemnic . Ale mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał się wyprowadzić.