pomozecie w tlumaczeniu?

proszę o sprawdzenie błędów

The aim of this thesis was a detailed description of selected waterfalls of Beskid Sadecki to understand their origins and to perform their adjustment as geotourist objects. Describes such a cascade as the waterfall in Czaczów, in Czarny Potok, Łomniczanka, Wapnik, Zaskalnik and Majdański. Characterized the layers of rock exposing the individual profiles. Description contains petrographic composition and physical properties of rocks. The rocks forming the waterfalls are different resistance to water erosion, which is confirmed by different physical and petrographic composition. In addition, waterfalls are different laying layers, relative to the direction of the flow stream. However, the most favorable geological conditions for the formation of waterfalls in the Beskid Sadecki are places where they are thick and extremely resistant sandstone shoals, lying among the complexes of sandstones, shale; shale and marl.

a tak było po polsku
Celem niniejszej pracy dyplomowej była szczegółowa charakterystyka wybranych wodospadów Beskidu Sądeckiego dla wyjaśnienie ich genezy, a także dokonania ich waloryzacji jako obiektów geoturystycznych. Opisano takie kaskady jak: wodospad w Czaczowie, w Czarnym Potoku, Łomniczanka, Wapnik, Zaskalnik oraz Majdański. Scharakteryzowano utwory odsłaniające się w poszczególnych profilach geologicznych. Przy opisie kaskad brano pod uwagę wyniki badań petrograficznych oraz oznaczeń własności skał. Wybrane kaskady reprezentują różne typy, znane w obrębie skał osadowych o zróżnicowanej odporności na erozję wodną, potwierdzoną odmiennymi własnościami fizycznym i składem petrograficznym. Ponadto wodospady te różnią się przebiegiem warstw względem kierunku przepływu potoku. Jednak najkorzystniejszymi warunkami geologicznymi do tworzenia się progów skalnych w potokach Beskidu Sądeckiego są miejsca gdzie występują grube lub szczególnie odporne ławice piaskowców, zalegające pośród kompleksów piaskowcowo-łupkowych, łupków lub margli.