100 wyrażeń, które warto znać pisząc po angielsku

100 zwrotów i wyrażeń, które musisz znać jeśli chcesz pisać po angielsku

Wszystkie wyrażenia zostały podzielone na główne kategorie, takie jak: wprowadanie argumentów, wyrażanie opinii, uzasadnianie, zgadzanie się oraz niezgadzanie się, doprecyzowanie swoich myśli, argumentów, podsumowywanie -, przedstawianie różnic, przedstawianie wniosków.

 

Przedstawianie kolejnych argumentów:

 • As for - co do

  As for the presentation, we’ll have to ask Julia to do it for us. - Co do prezentacji, musimy poprosić Julię by zrobiła to za nas

 • As regards - co się tyczy

  As regards the war, Tim believed in victory at any price. - Jeśli chodzi o wojnę , Tim wierzył w zwycięstwo za wszelką cenę .

 • Besides - zresztą, oprócz tego

  It’s too short and besides I don’t like the author’s style. - To jest zbyt krótkie, a poza tym nie podoba mi się styl autora.

 • First of all/ firstly/ secondly - przede wszystkim/ po pierwsze/ po drugie

  First of all, it’s not true that… - Po pierwsze, to nie prawda, że...

 • Further - co więcej

  Further, she has to reconsider her claims. - Co więcej, powinna rozpatrzyć swoje żądania.

 • Furthermore - ponadto

  Furthermore, I neglect such a view. - Ponadtko, nie zgadzam się z taką opinią.

 • Moreover - ponadto

  The idea is not reasonable and moreover it’s unreal. - Pomysł nie jest rozsadny, a ponodto nie jest realny

 • Then - poza tym, następnie

  I agree and then there is another aspect.

 • To begin with - na początek

  To begin with, you have to remember that…

 • What is more - co więcej

  His attitude is wrong and what’s more, he seems to be a layman.

   

  Uzasadnianie:

 • Accordingly - z tego powodu, w związku z tym

  He won the election and accordingly he bacame a chairman.

 • As - gdyż

  As you always come too late, I decided not to wait for you.

 • Because - ponieważ

  I argue with you because you are completely wrong.

 • Hence - stąd, w związku z tym, dlatego też

  He had credentials and hence they employed him.

 • In consequence - w konsekwencji

  He did it and in consequence he was on time.

 • Since - ponieważ

  I decided to write it since I was asked to do so.

 • Thereby - tym samym

  He broke all the rules and thereby, he was expelled.

 • Therefore - dlatego (też)

  Profits, therefore, were down last time.

 • Thus - tak więc

  Thus, the whole project cannot be implemented.

   

  Wyrażanie opinii:

 • According to (sb) - według (kogoś innego niż ja)

  According to the author…

 • As far as I am concerned - jeśli o mnie chodzi

  As far as I am concerned they can do what they want.

 • As far as I know - Z tego, co wiem

  As far as I know it works in a different way.

 • As for - co do, jeśli chodzi o

  As for me, I would have done it.

 • From sb’s standpoint - z czyjegoś punktu widzenia

  Try to think of it from my standpoint.

 • I am convinced that - jestem przekonany, że

  I am convinced that it may happen.

 • I am of the opinion that - jestem zdania, że

  I am of the opinion that it is impossible.

 • I am of the view that - uważam, że

  I am of the view that it is very probable.

 • I assert that - twierdzę/zapewniam, że

  I assert that the thesis is to be substantiated.

 • I believe (that) - sądzić, uważać, przypuszczać

  I believe (that) this conclusion is legitimate.

 • I claim (that) - twierdzę/utrzymuję, że

  He claims he followed the instructions.

 • I consider sb (to be) - uważam kogoś za

  I consider the author (to be) a great novelist.

 • I guess (that) - zgaduję, że

  I guess he wrote it himself.

 • I have every reason to believe that - mam wszelkie powody, by sądzić, że

  I have every reason to believe that it could not happen for real.

 • I hold the view that - reprezentuję pogląd/zdanie, że

  I hold the view that it cannot be correct.

 • I maintain (that) - upieram się/obstaję przy tym, że

  He maintained his innocence.

 • I opine (that) - uważam, że

  I opine that such a statement is ridiculous.

 • I reckon (that) - uważam, że

  I reckon these allegations are unjustified.

 • I suppose (that) - sądzę, że

  I suppose he did not consider the elementary rules.

 • I think (that) - uważam, że

  I think the authors exaggerate.

 • I would say that - powiedziałbym, że

  I would say that such a view is unacceptable.

 • In my opinion - moim zdaniem

  In my opinion, it is not worth its price.

 • It seems to me that - wydaje mi się, że

  It seems to me that his arguments are difficult to prove.

 • Judging from/by - sądząc po

  Judging from the facts it is possible.

 • To my mind - według mnie

  To my mind, it is nonsense.

   

  Zgadzanie się:

 • Approve of - aprobować

  I approve of his conclusions.

 • Be correct - zgadzać się, być prawidłowym

  Your thinking is correct.

 • Be positive - być przekonanym

  He is positive that they did it.

 • Confirm - potwierdzać

  I confirm his arguments.

 • I accept - akceptuję

  I accept these arguments. - Akceptuję te argumenty

 • I agree - zgadzam się

  I agree with you.

 • I am in sympathy with sb - popieram kogoś

  I am in sympathy with the author. - Popieram autora.

 • I sympathise with - sympatyzuję z

  I sympathise with his opinion.

 • Support - popierać

  I support the solution he suggested.

 • Tally with - zgadzać się z

  It tallies with my calculations. - To zgadza się z moimi obliczeniami.

   

  Niezgadzanie się:

 • Disapprove of - nie pochwalać, potępiać

  I disapprove of such thinking.

 • I differ with sb - nie zgadzam się z kimś

  I differ with him on this issue.

 • I disagree - nie zgadzam się

  I disagree with you.

 • I negate - neguję

  I negate such thinking.

 • I protest against - protestuję przeciwko

  I protest against such behaviour.

 • Object - sprzeciwiać się

  I object to be called in such a way.

 • Oppose - sprzeciwiać się

  I had to openly oppose him because he was completely wrong.

 • Reject - odrzucać, nie akceptować

  I reject this ideology.

   

  Precyzowanie danej myśli:

 • What I mean is that - chcę powiedzieć, że

  What I mean is that it is not going to be easy.

 • I mean (to say) - to znaczy

  His approach is inappropriate, I mean (to say) it lacks theoretical basis.

 • What I am getting at is (that) - chodzi mi o to, że

  What I am getting at is (that) you are not being realistic.

 • The point is (that) - chodzi o to, że

  The point is (that) I just cannot agree.

 • In other words - inaczej mówiąc

  In other word, the software is full of bugs.

 • That is to say - to znaczy, czyli

  Sociolinguistics, that is to say the study of a language in a society is often underestimated.

 • Make oneself clear - wyrażać się jasno

  I will make myself clear.

 • I will put it this way - ujmę to w ten sposób

  I will put it this way, If you want to succeed you have to concentrate on your goals.

   

  Wyrażanie różnic:

 • Actually - faktycznie, w rzeczywistości

  It is a well known fact, actually.

 • Anyway - w każdym razie, tak czy inaczej

  anyway, I think that…

 • As a rule - z reguły

  As a rule, he is never wrong.

 • But then (again) - ale z drugiej strony, ale przecież

  But then such methods are practical.

 • But - (a) mimo to, (a) jednak

  The story is strange but true.

 • However - jednak(że)

  I usually drink coffee. Today, however, I am having a cup of tea.

 • In a way - w pewnym sensie

  I know your thinking is not correct, but in a way, I can understand such reasoning.

 • In contrast to/with - w odróznieniu od

  In contrast to his father he is very famous.

 • In fact - faktycznie, de facto

  In fact, I am completely against your suggestion.

 • In spite of - (po)mimo

  In spite of evidence, they did not believe him.

 • Nevertheless - pomimo to, niemniej jednak

  Nevertheless, it is still valued by scholars.

 • Nonetheless - pomimo to, niemniej jednak

  Nonetheless, it is important to him.

 • Notwithstanding - jednakże, mimo wszystko, mimo to

  He is a decent man, notwithstanding I do not like him.

 • On the contrary - przeciwnie

  He is not tall, on the contrary, he is really short.

 • On the one hand - z jednej strony

  On the one hand, it is what I need.

 • On the other hand - z drugiej strony

  On the other hand, it is too complicated.

 • Still - jednak

  The novel is hard to read; still, it is interesting.

 • To a certain extent - do pewnego stopnia

  I agree with the author to a certain extent, but…

 • Yet - jednak, mimo to

  She is not a mathematician and yet her skills are amusing.

   

  Podsumowywanie:

 • Finally - wreszcie, w końcu

  Finally, I would like to concentrate on the main issue.

 • All things considered - w sumie

  All things considered, he is a happy man.

 • As a conclusion - kończąc

  As a conclusion we may quote the poet…

 • Generally speaking - ogólnie rzecz biorąc

  Generally speaking, it is not a problem.

 • In conclusion - kończąc

  I would like to say in conclusion, that I admire them.

 • In short - krótko mówiąć

  In short, it was outrageous.

 • Lastly - wreszcie, w końcu -

  …and lastly it is the most popular programme.

 • On the whole - ogólnie rzecz biorąc

  On the whole, it is a quite good idea.

 • To conclude - na zakończenie

  To conclude, the translator domesticated the story.

 • To recap - podsumowując

  To recap, it can be accepted.

 • To sum up - podsumowując

  To sum up, there are advantages and disadvantages.

   

  Wybrane wyrażenia i zwroty są nie tylko przy pisananiu wypracowań jako zadań maturalnych, ale również w zadaniach pisemnych na FCE oraz CAE


 • Fajny wpis. Ale brakuje mi

  Fajny wpis. Ale brakuje mi info, żeby to ładnie ująć, "skali dobitności".
  Czyli np.:
  lekkie - uprzejmie wnoszę sprzeciw
  mocne, nie wnoszące sprzeciwu - To jest kategorycznie nie dopuszczalne!

  O bardzo pomocny wpis:) Bo

  O bardzo pomocny wpis:) Bo będę mieć egzamin w rekrutacji na studia pisemny jak i ustny z agielskiego, więc jak najbardziej coś takiego się przyda:)