Części mowy

Przedimki nieokreślone i określone dla początkujących. Proste zdania i wyrażenia - na poziomie A1.
Quiz sprawdzający znajomość umiejscowienia przymiotników w odpowiedniej kolejności przed rzeczownikiem.
Quiz - ćwiczenie sprawdzające znajomość przymiotników - przeciwstawne przymiotniki - opposite adjectives
Wstaw TO bądź FOR tak by zdanie było poprawne. Jeśli potrzebujesz podpowiedzi zobacz: To czy for? Mała podpowiedź:  
Wybierz właściwą formę czasownika, aby utworzyć zdania. (Choose the correct form of the verb to make sentences)
Quiz - ćwiczenie sprawdzające znajomość rzeczowników niepoliczalnych na poziomie podstawowym.
Kiedy stosujemy wielkie litery? Test ze znajomości capital letters.
Test ze znajomości przedimków nieokreślonych a oraz an, a także przedimka określonego the.