Gramatyka

Testy, quizy i ćwiczenia z gramatyki języka angielskiego
Ćwiczenie sprawdzające umiejętność stosowania spójników: as soon as, if oraz unless. Ćwiczenie polega na wyborze jednej z trzech odpowiedzi by utworzyć poprawnie brzmiące zdanie.
Ćwiczenie sprawdzające znajomość czasu Past Continuous.
Ćwiczenie sprawdzające znajomość struktury have something done.
Ćwiczenie sprawdzające znajomość struktury gramatycznej z used to, która używana jest, aby mówić o nawykach lub powtarzających się czynnościach w przeszłości
Czy potrafisz wskazać różnicę między there, their czy they're? Dzięki temu ćwiczeniu - jesteś w stanie to sprawdzić! Test składa się z 10 wylosowanych z puli pytań.
Ćwiczenie sprawdzające znajomość odmiany czasownika BYĆ, czyli BE. Składa się z kilku pytań, gdzie trzeba wybrać am, is, albo are, tak by utworzyć poprawne zdanie.
Ćwiczenie sprawdzające znajomość zasad dotyczących tworzenia gerund, czyli rzeczownika odczasownikowego (czasownik z końcówką ING).
Ćwiczenie sprawdzające podstawy czasu Present Simple z wykorzystaniem czasownika "lubić - like".
Ćwiczenie sprawdzające umiejętność tworzenia pytań i przeczeń z wykorzystaniem czasowników modalnych.
Test sprawdzający znajomość czasów Present Perfect oraz Present Perfect Continuous
Ćwiczenie w formie testu wyboru, sprawdzające zrozumienie czasu przeszłego Past Perfect. Zadanie polega na wyborze jednej z trzech odpowiedzi.
Test zawierający kilka pytań sprawdzających znajomość konstrukcji czasu Past Perfect.
Ćwiczenia na poziomie podstawowym pozwalające sprawdzić znajomość czasu Future Simple, skupiające się na budowie zdań twierdzących, przeczeń i pytań.
Ćwiczenie z HAVE GOT - dla początkujących.
Ćwiczenie sprawdzające znajomość czasu Present Continuous, czyli czasu teraźniejszego ciągłego.
Quiz sprawdzający znajomość czasowników modalnych. Wybierz właściwy czasownik modalny - ćwiczenie wyboru. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
Ćwiczenie sprawdzające znajomość czasu przyszłego Future Simple.
Test sprawdzający znajomość czasu Past Simple.
Ćwiczenie sprawdzające znajomość podstaw tworzenia stopnia wyższego i najwyższego przymiotników w angielskim - czyli stopniowanie przymiotników.
Test ze znajomości tworzenia zdań w czasie Present Perfect - skupiamy się na prawidłowej konstrukcji, użyciu czasowników w odpowiedniej formie, formowaniu pytań i przeczeń.
Przedimki nieokreślone i określone dla początkujących. Proste zdania i wyrażenia - na poziomie A1.
Test z Be going to - be going to jest to struktura gramatyczna, dzięki której możemy mówić o naszych planach.
Porównanie czasów Past Simple oraz Past Continuous na przykładzie krótkich opowiadań, w których na
Ćwiczenie sprawdzające znajomość przysłówków częstotliwości z czasem Present Simple.
Ćwiczenia z mowy zależnej (Reported Speech) - z użyciem czasu Present Continuous.
Ćwiczenia z mowy zależnej, czyli Reported Speech - czasy Simple. Wybierz prawidłową odpowiedź, zaznaczając jedną z opcji. Wyniki na końcu ćwiczenia.
Interaktywne ćwiczenie sprawdzające znajomość różnic między SO i SUCH.
Test sprawdzający znajomość gramatyki angielskiej na poziomie CAE. Warto również zrobić przed przystąpieniem do FCE czy rozszerzonej matury z angielskiego.
Interaktywny test online sprawdzający znajomość czasowników nieregularnych (irregular verbs) na poziomie podstawowym.
Quiz sprawdzający znajomość tworzenia pytań w czasie Past Simple.
Sprawdź znajomość czasu teraźniejszego prostego - Present Simple. Interaktywne ćwiczenia - odpowiedzi na końcu po rozwiązaniu testu.
Quiz - tworzenie pytań w czasie Present Simple - poziom podstawowy.
Ćwiczenie sprawdzające wiedzę z zakresu czasu Present Perfect - kiedy stosujemy since, a kiedy for.
Test sprawdzający znajomość czasów Present Simple oraz Present Continuous.
Quiz sprawdzający znajomość czasu Present Simple - tworzenie pytań z użyciem czasownika posiłkowego 'do'.
Question Tags to króciutkie pytania na końcu zdania. Najczęściej tłumaczone są jako nieprawdaż? prawda?
Interaktywny test sprawdzający znajomość strony biernej (passive voice). Pytania dobierane są losowo z bazy.
Quiz sprawdzający znajomość umiejscowienia przymiotników w odpowiedniej kolejności przed rzeczownikiem.
Quiz - ćwiczenie sprawdzające znajomość przymiotników - przeciwstawne przymiotniki - opposite adjectives
Ćwiczenia z because - interkatywny quiz oparty o lekcję because / because of - sprawdzający znajomość użycia słowa BECAUSE w kontekście.
Tworzenie przeczeń z HAVE GOT. Interkatywny test sprawdzający znajomość kontrukcji HAVE GOT - przeczenia.
Test sprawdzający znajomość konstrukcji gramatycznej have got - zadanie składa się z 10 losowych pytań - ćwicze
Najczęściej występujące błędy w języku angielskim, na podstawie artykułu: Najczęstsze błędy w angielskim
Wstaw TO bądź FOR tak by zdanie było poprawne. Jeśli potrzebujesz podpowiedzi zobacz: To czy for? Mała podpowiedź:  
"Few" czy "a few"? "Little", a może "a little"? Sprawdź się!
Interaktywny quiz sprawdzający znajomość użycia "as" bądź "like" w odpowiednim kontekście. Wstaw "like" lub "as"
Wybierz prawidłowy określnik "some" bądź "any"
Ćwiczenie sprawdzające znajomość zwrotów so do I, neither do I, me too, itd.
Wybierz właściwą formę czasownika, aby utworzyć zdania. (Choose the correct form of the verb to make sentences)
Ćwiczenie (quiz) sprawdzające znajomość wszystkich czasów angielskich.
Test sprawdzający znajomość czasu ciągłego - Present Continuous.
Quiz sprawdzający znajomość tworzenia pytań w czasie Present Continuous.
Quiz z czasu Present Simple na poziomie podstawowym. Użycie podstawowych rzeczowników w zdaniu w odpowiedniej formie. Test składa się z 10 pytań wyboru bądź uzupełnień.
Quiz sprawdzający wiedzę ze znajomości zdań warunkowych na poziomie średniozaawansowanym. Wybierz prawidłową odpowiedź bądź wpisz brakujące słowo. Ćwiczenie dotyczy wszystkich warunków.
Quiz sprawdzający znajomość gramatyki angielskiej na poziomie CAE.
Quiz - ćwiczenie sprawdzające znajomość rzeczowników niepoliczalnych na poziomie podstawowym.
Kiedy stosujemy wielkie litery? Test ze znajomości capital letters.
Test ze znajomości przedimków nieokreślonych a oraz an, a także przedimka określonego the.
Wstaw 'say' lub 'tell'