Części mowy

Ćwiczenie sprawdzające umiejętność stosowania spójników: as soon as, if oraz unless. Ćwiczenie polega na wyborze jednej z trzech odpowiedzi by utworzyć poprawnie brzmiące zdanie.
Ćwiczenie sprawdzające znajomość przedimków nieokreślonych a, an. Zadanie polega na wyborze odpowiedniego przedimka.
Ćwiczenie sprawdzające znajomość zasad dotyczących tworzenia gerund, czyli rzeczownika odczasownikowego (czasownik z końcówką ING).
Ćwiczenie sprawdzające znajomość podstaw tworzenia stopnia wyższego i najwyższego przymiotników w angielskim - czyli stopniowanie przymiotników.
Przedimki nieokreślone i określone dla początkujących. Proste zdania i wyrażenia - na poziomie A1.
Quiz - ćwiczenie sprawdzające znajomość przymiotników - przeciwstawne przymiotniki - opposite adjectives
Quiz sprawdzający znajomość umiejscowienia przymiotników w odpowiedniej kolejności przed rzeczownikiem.
Wstaw TO bądź FOR tak by zdanie było poprawne. Jeśli potrzebujesz podpowiedzi zobacz: To czy for? Mała podpowiedź:  
Wybierz właściwą formę czasownika, aby utworzyć zdania. (Choose the correct form of the verb to make sentences)
Quiz - ćwiczenie sprawdzające znajomość rzeczowników niepoliczalnych na poziomie podstawowym.
Kiedy stosujemy wielkie litery? Test ze znajomości capital letters.
Test ze znajomości przedimków nieokreślonych a oraz an, a także przedimka określonego the.