Present Simple

Ćwiczenie sprawdzające znajomość przysłówków częstotliwości z czasem Present Simple.
Sprawdź znajomość czasu teraźniejszego prostego - Present Simple. Interaktywne ćwiczenia - odpowiedzi na końcu po rozwiązaniu testu.
Quiz - tworzenie pytań w czasie Present Simple - poziom podstawowy.
Quiz sprawdzający znajomość czasu Present Simple - tworzenie pytań z użyciem czasownika posiłkowego 'do'.
Quiz z czasu Present Simple na poziomie podstawowym. Użycie podstawowych rzeczowników w zdaniu w odpowiedniej formie. Test składa się z 10 pytań wyboru bądź uzupełnień.