St. Valentine's Day - Walentynki

Walentynki to święto, które ma miejsce 14 lutego. Jest to dzień roku, w którym zakochani okazują sobie nawzajem miłość. Można to zrobić, wręczając kwiaty, czekoladki, walentynkowe karty lub po prostu miły prezent. Skąd wzięły się Walentynki i jak się je obchodzi dowiecie się z naszego nowego artykułu o tym święcie zakochanych.

St. Valentine's Day falls on February 14, and is the traditional day on which lovers in certain cultures let each other know about their love.

This is commonly done by giving flowers, chocolates and Valentine's cards. It happens quite often that Valentine's cards are anonymous, which means they are not signed by the person in love. Some people pick one person and call them their "Valentine". This is done as a gesture to show love and appreciation to that person.

Most famous symbols of Valentine's Day are heart shapes, roses, and Cupid with his arrows.

The history of Valentine's day can be traced back to a Catholic Church feast day, in honor of Saint Valentine who was the martyred Christian saint. He was a bishop that married forbidden couples. They may not have been allowed to get married because the parents did not agree with the connection or because the bridegroom was a soldier or a slave. Valentine gave the married couple flowers from his garden and that's the reason why flowers play such an important role on Valentine's Day. The emperor did not like it and on February 14, 269 AD, Valentine was beheaded because of his Christian faith.

The day's associations with romantic love arrived after the High Middle Ages, during which the concept of romantic love was formulated.

The day is now most closely associated with the mutual exchange of love notes in the form of "valentines.". Since the 19th century, the practice of hand writing notes has largely given way to the exchange of mass-produced greeting cards. The Greeting Card Association estimates that, world-wide, approximately one billion valentine cards are sent each year, making the day the second largest card-sending holiday of the year behind Christmas. The association also estimates that women purchase approximately 85 percent of all valentines.

 

Zapamiętaj nowe angielskie słówka związane z Walentynkami

Lista najtrudniejszych słówek wraz z tłumaczeniem i wymową:

commonly - powszechnie
anonymous - anonimowy
gesture - gest
appreciation - uznanie, upodobanie
martyred - udręczony, umęczony
bridegroom - pan młody
slave - niewolnik
emperor - cesarz, imperator
beheaded - stracony przez ścięcie głowy
behead - ściąć głowę
association - związek
mutual - wzajemne, wspólne
approximately - w przybliżeniu
purchase - zakupić

 

Tłumaczenie tekstu o walentynkach

Walentynki wypadają 14 lutego i są tradycyjnym dniem, w którym kochankowie w pewnych kulturach informują się wzajemnie o swojej miłości.

Często odbywa się to poprzez wręczanie kwiatów, czekoladek i walentynkowych kartek. Dość często zdarza się, że kartki walentynkowe są anonimowe, co oznacza, że nie są podpisywane przez zakochaną osobę. Niektórzy wybierają jedną osobę i nazywają ją " Walentynką". Robi się to w geście okazania miłości i uznania dla tej osoby.

Najbardziej znanymi symbolami walentynkowymi są kształty serc, róże i Kupidyn z jego strzałkami.

Historia Walentynek sięga czasów święta Kościoła katolickiego, na cześć świętego Walentego, który był męczeńskim świętym chrześcijaninem. Był on biskupem, który umożliwiam zakazane małżeństwa. Niektórym nie wolno im było brać ślubu, ponieważ rodzice nie zgadzali się z tym związkiem lub ponieważ pan młody był żołnierzem lub niewolnikiem. Walentyn dawał małżonkom kwiaty ze swojego ogrodu i dlatego właśnie kwiaty odgrywają tak ważną rolę w Walentynki. Cesarzowi się to nie spodobało i 14 lutego 269 r. n.e. Walentyn został ścięty z powodu swojej wiary chrześcijańskiej.

Skojarzenia z miłością romantyczną pojawiły się po epoce późnego średniowiecza, podczas której sformułowano pojęcie miłości romantycznej.

Dzień ten jest obecnie najbardziej związany z wzajemną wymianą kartek miłosnych w formie "walentynek". Od XIX wieku praktyka odręcznego pisania karteczek w dużej mierze ustąpiła miejsca masowej wymianie karteczek z życzeniami. Stowarzyszenie Kartki z Pozdrowieniami szacuje, że na całym świecie każdego roku wysyła się około miliarda kartek walentynkowych, co czyni ten dzień drugim co do wielkości świętem kartkowym w roku po świętach Bożego Narodzenia. Stowarzyszenie szacuje również, że kobiety kupują około 85 procent wszystkich walentynek.

 

 

Ciekawe wyrażenia związane z miłością i walentynkami

  • an old flame – stara miłość (ktoś, kogo kiedyś darzyło się uczuciem)
  • to be somebody’s heart’s desire – być czyimś największym pragnieniem
  • star-crossed lovers – nieszczęśliwi kochankowie
  • Every Jack shall have his Jill - Każda potwora znajdzie swego amatora
  • to fall head over heels in love – zakochać się po uszy

 

Więcej słówek i wrażeń związanych z miłością i walentykami znajduje się:

Idiomy i wyrażenia miłosne

walentynkowe słownictwo po angielsku

Walentynki - słownictwo tematyczne - walentynki po angielsku