FCE - First Certificate in English

FCE - podstawowe informacje

 • First Certificate in English, potocznie zwany FCE, jest jednym z najbardziej popularnych egzaminów z języka angielskiego na świecie na poziomie średniozaawansowanym.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej uznało FCE następce dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego.
 • FCE jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej.
 • FCE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
 • FCE jest szeroko uznawany w handlu i przemyśle w Polsce i na całym świecie.
 • FCE spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów.
 • Przygotowanie do FCE wymaga ok 600 - 650 godzin nauki języka angielskiego.
 • Certyfikat FCE jest ważny bezterminowo.
 • Część szkół i ośrodków nauczania pozwala na zwolnienie z egzaminów z języka angielskiego, np. z kolokwiów, dzięki udowodnieniu posiadania certyfikatu FCE. Nie jest to jednak regułą i zależy od szkoły/nauczyciela.

Terminy egzaminów

W Polsce co roku organizowane są trzy sesje FCE - o okolicach czerwca, marca i grudnia. Zapis na egzaminy odbywają się ze znacznym wyprzedzeniem, tj. na sesję letnią - na przełomie lutego i marca, na sesję wiosenną w styczniu a na sesję zimową na przełomie września i października. 

Elementy FCE

Egzamin FCE składa się z 5 części, zwanych z angielskiego - Papers:

* Reading - Czytanie czas trwania: 1 godz. 15 min punktacja: 40 punktów Pierwsza część ta składa się z czterech zadań, którymi mogą być: wybór jednej odpowiedzi z kilku możliwości (multiple choice), dopasowywanie właściwej odpowiedzi (multiple matching) oraz wypełnianie luk w tekście brakującymi zdaniami lub paragrafami (gap filling). Teksty do poszczególnych zadań zawierają ok. 350 - 700 słów. Wykorzystywane są głównie materiały o charakterze opisowym i narracyjnym, materiały informacyjne, opinie i komentarze, poradniki, eseje i artykuły prasowe.

* Writing - Pisanie czas trwania: 1 godz. 20 min punktacja: 40 punktów Pisanie składa się z dwóch części. W pierwszej z nich, osoba zdająca wykonuje jedno (lub więcej) z obowiązkowych zadań, w drugiej musi wybrać jeden z czterech proponowanych tematów wypracowań, składających się z nie więcej niż 180 słów. Materiały wukorzystane do poszczególnych zadań to: listy urzędowe i prywatne, notatki, raporty, instrukcje, wskazówki, recenzje i artykuły prasowe. Jedno z zadań do wyboru w drugiej części jest zadaniem opartym na podanej liście lektur (lista lektur jest NIEOBOWIĄZKOWA).

Zalecane lektury na rok 2009:

 • Charles Dickens, Great Expectations (Macmillan or any edition)
 • Gaston Leroux, The Phantom of the Opera (Penguin or any edition)

Lektury na rok 2010:

 • Wilkie Collins: The Woman in White (Black Cat or any edition)
 • Michael Crichton: Jurassic Park (Macmillan or any edition)

* Use of English - Zastosowanie struktur językowych czas trwania: 1 godz. 15 min punktacja: 40 punktów Uznawany przez cześć zdających za jeden z trudniejszych etapów egzaminu - use of English - składa się z 5 części. W skład zadań wchodzą: uzupełnianie luk w tekście jedną z podanych możliwości (multiple choice lexical cloze), uzupełnianie luk w tekście odpowiedziami własnymi (open structural cloze), transformacja zdań (key word transformations), korekta błędów (error correction) oraz słowotwórstwo (word formation).

* Listening - Słuchanie czas trwania: ok. 40 min punktacja: 40 punktów Słuchanie składa się z 4 części. Wszystkie teksty odtwarzane są dwukrotnie. Zadania obejmują wypełnianie formularza, robienie notatek, uzupełnianie zdań, wybór prawidłowej odpowiedzi z kilku możliwości (multiple choice) lub dopasowanie prawidłowej odpowiedzi (multiple matching) Używane są tu następujące rodzaje tekstów: wiadomości przekazywane telefonicznie, audycje radiowe, wykłady, komunikaty, przemówienia, itp. Nagrania prezentują różne odmiany akcentów angielskich.

FCE Listening Sample Papers - Test 1

 • Part 1 (mp3 8.9Mb) | Part 2 (mp3 5.55Mb) | Part 3 (mp3 5.54Mb) | Part 4 (mp3 6.54Mb)

FCE Listening Sample Papers - Test 2

 • Part 1 (mp3 8.91Mb) | Part 2 (mp3 6.28Mb) | Part 3 (mp3 5.32Mb) | Part 4 (mp3 6.26Mb)

* Speaking - Mówienie czas trwania: ok. 14 min punktacja: 40 punktów Zazwyczaj część ustną kandydaci zdają w parach i są oceniani przez dwóch egzaminatorów. Składa się ona z czterech części. W części pierwszej kandydaci rozmawiają ze sobą o swojej rodzinie, szkole lub pracy, zainteresowaniach, planach na przyszłość itp. W części drugiej każdy z kandydatów porównuje otrzymany zestaw fotografii. W części trzeciej kandydaci wykonują zadanie wspólnie a w ostatniej prowadzą dyskusję z egzaminatorem na zadany temat. Część ustna egzaminu FCE jest oceniana zawsze przez wykwalifikowanych egzaminatorów, często rodowitych Anglików. Wszystkie pozostałe części są sprawdzane w Cambridge. Czas oczekiwania na wyniki wynosi ponad 2 miesiące od zakończenia sesji egzaminacyjnej. Po ok. 4 tygodniach od otrzymania wyniku kandydaci, którzy zdali egzamin otrzymują certyfikaty University of Cambridge Local Examinations Syndicate

Skala ocen FCE

FCE ma trzy oceny pozytywne : A, B i C oraz dwie oceny negatywne : D i E.

Osoba zdająca musi zgromadzić co najmniej 60% punktów aby uzyskać ocenę C. Nie ma ocen za poszczególne części testu. Ocenę końcową określa suma punktów ze wszystkich części.

Poszczególne poziomy:

oceny pozytywne

 • ocena A - 80% i więcej
 • ocena B  - 75% do 79%
 • ocena C - 60% do 74%

oceny negatywne

 • ocena D  -  55% do 59%
 • ocena E  - 54% i mniej

Więcej informacji na temat egzaminu FCE w języku angielskim znajduje się na stronach:

Na podstawie tych informacji, został opracowany powyższy artykuł. Wyniki z poszczególnych sesji egzaminacyjnych dostępne są na stronie www.britishcouncil.home.pl

Wykaz ośrodków egzaminacyjnych znajdują się na stronie: Wykaz ośrodków egzaminacyjnych w Polsce

Darmowe oprogramowanie, pomocne przy nauce angielskiego


Comments

FCE? Polecam

FCE?
Polecam książkę:

Angielski-korepetycje 2, Andrzej Michalski

Dużo praktyki i bardzo dobrze objaśniona gramatyka.

Książka jest obecnie dostępna prawdopodobnie jedynie przez allegro.

Angielski-korepetycje 2 mam

Angielski-korepetycje 2 mam od grudnia.
Jest super.
Też polecam.

ciągle stare informacje .

ciągle stare informacje . czekamy z niecierpliwością na nowości

admin: 10/08/09 - updated ;)

uaktualnienie by się tak

uaktualnienie by się tak przydało :)